Prevencija

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ NAUDOJUS ALKOHOLĮ TVARKOS APRAŠAS
AKMENĖS GIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 ĮSTATYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE
 DĖL VAIKŲ APSAUGOS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJŲ
POVEIKIO PRIEMONIŲ TVARKA NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS
DĖK PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMO AKMENĖS GIMNAZIJOJE
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA (2019 M.)