Ugdymas karjerai

KARJEROS KOORDINATORĖ – Eglė Radionova
217 kab.

El. pašto adresas: [email protected]

Karjeros paslaugos apima:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros planavimo pamokos – tai pamokos 10-12klasių mokiniams.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314
 • Ugdymo karjerai programa
 • Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Uždaviniai:
1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
6. Supažindinti su individualiu vidurinio ugdymo programos aprašu.
7. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
8. Padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo.
9. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
10. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymo karjerai programa

Naudingos nuorodos:

Informacijos apie reikalavimus, stojimą į aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), rasite svetainėje adresu https://bakalauras.lamabpo.lt/,

apie stojimą į profesinio rengimo centrus – adresu http://profesinis.lamabpo.lt

Išbandykite balų skaičiuokles: www.lamabpo.lt  http://www.kurstoti.lt/

Naujienas perskaityti galite http://www.kurstoti.lt/

www.mukis.lt– mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,

www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,

www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,

www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,

www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje,http://ec.europa.eu/ploteus/portal;

www.euroguidance.com     – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje,

www.euroguidance.lt profesijosvadovas – Profesijos vadovas,

www.stojimai.lt– informacija apie studijas, stojimo galimybes

www.studijos.lt– išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje.

https://www.cvonline.lt/lt/ – tarptautinės personalo atrankos kompanijos filialas, testai.

https://registras.lt/lt/domenai/parduotuve/darborinka.lt– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba

www.manager.lt – darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas

www.egzaminai.lt– nacionalinis egzaminų centras

www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

 • informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • biotechnologijos;
 • ekologija;
 • bankininkystė, finansų analizė;
 • aptarnavimo sferos vadyba;
 • energijos gamyba ir skirstymas;
 • alternatyvioji energetika;
 • statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • cheminės technologijos;

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai ([email protected])