Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas :

Pirmadieniais – ketvirtadieniais:  7.45 val –  16.00 val.
Penktadieniais : 7.45 val –  15.00 val.

Bibliotekoje dirba:  Vyr. bibliotekininkė   Romualda Augustinienė

El. paštas : romualda.augustiniene@gmail.com

STRUKTŪRA

2018 M. VEIKLOS ANALIZĖ

Akmenės gimnazijos bibliotekos veiklos planas sudarytas, atsižvelgiant į gimnazijos veiklos plano tikslus bei prioritetus. Gimnazijos biblioteka – tai vieta, kurioje suteikiamos informacinės, ugdymo, ugdymosi paslaugos, leidžiančios įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokiniai, mokytojai ir specialistai čia gali plėtoti savo dalykinius ir kūrybinius gebėjimus. Tai vieta, kurioje saugiai jaučiasi visi bendruomenės nariai.

2018 metais bibliotekoje skaitė 308 skaitytojai, lankytojų skaičius – 4804 , išduota literatūros – 2068 egz. Per metus gauta – 246 egz. naujų knygų  ir mokymo priemonių už 1015,22  eurų bei  601 egz. vadovėlių už 4738,20 eurus. Mažesnį skaitytojų ir lankytojų skaičių nulėmė bibliotekos patalpų remontas ir modernizavimas.

Knygų katalogavimui ir skaitytojų aptarnavimui naudojama mokyklų bibliotekų informacinė sistema „MOBIS“. Šių metų gruodžio mėn. pabaigoje programa atnaujinta į MOBIS debesį – tai MOBIS darbui per nuotolį paruošta centralizuota infrastruktūra, kuri palaikoma UAB „Asseco Lietuva. Taip pat atliekamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo,  įrišimo ir laminavimo paslaugos.

Bendradarbiauta su  administracija, mokytojais, mokiniais, gimnazijos psichologe, kitais specialistais,  kitų mokyklų bibliotekininkėmis, leidyklomis. Bendradarbiaujant įvyko renginių, spaudinių ir knygų parodų, Aktyviausių skaitytojų ir aktyviausiai skaičiusios klasės apdovanojimai. Kartu su aktyviausiai skaitančios klasės mokiniai ir jų mokytoja J.Ragauskiene vykome į Akmenės rajono viešosios bibliotekos vaikų erdvę. Kartu su psichologe R. Mokusiene, mokiniais ir mokytojais organizuoti Bibliotekų savaitės renginiai. Su mokytoja I.Šiurkiene integratuota pamoka penktokams „Knygos kelias“. Vyko popietės su pailgintos dienos grupės mokiniais ir mokytoja J. Puzoniene.

Renginių ir parodų 2018 metais vyko mažiau, nes bibliotekoje balandžio mėnesį prasidėjo remonto darbai. Visa veikla buvo labiau orientuota į bibliotekos modernizacijos projekto veiklą.

Kaip ir kiekvienais metais vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros užsakymai aptarti su dalykų mokytojais. Didžiausia dalis lėšų skirta vadovėliams įsigyti. Pradėtas atnaujinti pradinių klasių vadovėlių fondas ir baigti atnaujinti lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai. Taip pat dalyvauta posėdžiuose, pasitarimuose, vykdyta kasdienė bibliotekinė veikla.

2019 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI

 1. Dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, būti aktyviu ir moderniu centru.
 2. Bendraujant ir bendradarbiaujant ugdyti nuolatinį poreikį naudotis biblioteka, skatinti skaitymą ir kūrybiškumą.

2019 M. VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI 

 1. Užtikrinti efektyvų ir kultūringą skaitytojų aptarnavimą.
 2. Tobulinti bibliotekos teikiamas paslaugas, naudojant šiuolaikines technologijas, atnaujintą MOBIS programą.
 3. Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais, atsakyti į užklausas.
 4. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai komplektuoti ir tvarkyti bibliotekos fondus, papildant ugdymo procesui reikalinga literatūra, naujausia grožine bei pažintine literatūra, vadovėliais.
 5. Vykdyti, inicijuoti projektus, renginius, akcijas, pamokas bendradarbiaujant kartu su įvairių dalykų mokytojais ir specialistais.
 6. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą, sudaryti sąlygas plėtoti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.
 7. Bibliotekos darbuotojo savišvieta, profesinis tobulinimasis, veiklos vykdymas.

PASLAUGOS

Nemokamai galima:

 • Skaityti knygas bibliotekoje ir pasiimti į namus;
 • Skaitykloje naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais, garso ir vaizdo dokumentais), kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, žaisloteka;
 • Mokytis savarankiškai, ruošti pamokas;
 • Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu;
 • Susipažinti ir naudotis informacijos paieškos šaltiniais;
 • Naudotis internetu;
 • Lankytis bibliotekos rengiamose parodose, renginiuose.

Mokamos:

Kopijavimas:

 • Nespalvotai A4 formato puslapis(1 kopija) – 0,04 ct (naudojant gimnazijos popierių)
 • Nespalvotai A4 formato puslapis (1 kopija) – 0.02 ct (naudojant kliento popierių)
 • Nespalvotai A3 formato puslapis – 0,06 ct (naudojant gimnazijos popierių)
 • Spalvotai A3 formato puslapis – 0,60 ct (naudojant gimnazijos popierių)

Spausdinimas spausdintuvais:

 • Nespalvotai A4 formato puslapis (1 kopija) – 0.03 ct
 • Spalvotai – A4 formato puslapis (1 kopija) – 0,30 ct
 • Spalvotai A3 formato puslapis – 0,60 ct

Dokumentų įrišimas spiraliniu būdu (plastikine spirale)
su viršeliu ir nugarėle:
iki 50 lapų  – 1.00 Eur
100 lapų – 2.00 Eur
200 lapų – 3.00 Eur

Dokumentų laminavimas:
A4 formatas (1 lapas) – 1.00 Eur