Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai


GIMNAZIJOS MISIJA

Gimnazija, kurioje asmenine atsakomybe ir pozityviu požiūriu sukurtoje emociškai saugioje aplinkoje užtikrinamas kiekvieno bendruomenės nario visokeriopas tobulėjimas.

GIMNAZIJOS VIZIJA

Teikti kokybišką, standartus atitinkantį išsilavinimą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas.

TIKSLAI
  • Gerinti ugdymo kokybę.
  • Kurti saugią, modernią, patrauklią edukacinę aplinką, laiduojančią gerą ugdymo kokybę.
UŽDAVINIAI
  • Analizuoti, vertinti ir tobulinti mokinių lankomumą.
  • Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
  • Aktyvinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą.
  • Skatinti dalykinę integraciją.
  • Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę.
  • Efektyvinti prevencinę veiklą, kuriant saugią aplinką.