Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai

GIMNAZIJOS MISIJA

Kritiškai mąstančios pozityvios asmenybės ugdymas

GIMNAZIJOS VIZIJA

Visų asmeninės pažangos siekimas

TIKSLAI
  • Pasiekti  pateisintų pamokų skaičių   80 % ( nuo bendro pamokų skaičiaus).
  • Sekant visų mokinių asmeninę pažangą, teikti įvairiapusę pagalbą ir pasiekti   95% pažangą.
  • Bendraujant ir bendradarbiaujant gauti ne mažiau kaip 80% atgalinį ryšį.
UŽDAVINIAI
  • Analizuoti, vertinti ir tobulinti mokinių lankomumą.
  • Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
  • Aktyvinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą.
  • Skatinti dalykinę integraciją.
  • Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę.
  • Efektyvinti prevencinę veiklą, kuriant saugią aplinką.