Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir funkcijos:

Rita Baukaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, atsakinga už nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su gimnazijos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, krizės metu organizuoja gimnazijos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia gimnazijos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę, krizės metu parengia informaciją apie krizę gimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai.

Eglė Radionova, socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja, atsakinga už prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, gimnazijos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė, pedagoginė ar kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus.

Judita Ulmienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė, atsakinga už mokinių saugumą mokykloje, rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus mokyklą ir sėkmingai mokytis, atsakinga už mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, krizės metu konsultuoja gimnazijos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

Daiva Gricienė, informacinių technologijų mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių mokinio problemas, renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio.

Rima Mokusienė, psichologė, narė, atsakingas už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos inicijavimu ir koordinavimu, gimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimu, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.

Ramutė Juškienė, logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo programų priežiūrą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, atlieka specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo/

Ana Stankutė, specialioji pedagogė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo programų priežiūrą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu, atlieka specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo.

Indrė Šiurkienė, istorijos mokytoja, narė, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 9-12 klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus mokinio problemas, renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio.

Judita Puzonienė, mokytoja, narė, atsakinga už  prevencinio darbo organizavimą papildomo ugdymo užsiėmimuose, nepamokinėje veikloje, vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą ir priežiūrą.

Ilona Trinkienė, pradinių klasių mokytoja, narė, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių mokinio problemas, renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

Genė Meižienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.

Asta Vaišvilienė ir Paulius Daktaras, mokinių tėvai, kurie esant reikalui padės spręsti konfliktus, papildys prevencinėmis idėjomis vykdančias gimnazijoje veiklas.

 Akmenės gimnazijos įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo