Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

pdf PRIĖMIMO Į AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
pdf PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf LAIKINŲJŲ IR MOBILIŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES TVARKOS APRAŠAS
pdf MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS APRAŠAS
pdf UGDYMO PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf MĖNESINIO FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
pdf MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
pdf MOKINIŲ, PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR JAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
pdf PAŽANGOS STEBĖJIMO APRAŠAS
pdf LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS
pdf GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
pdf GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA (pakoreguota nuo 2020-02-01)
pdf GIMNAZIJOS IR JOS SKYRIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 3 PRIEDO PUNKTO PAKEITIMAS (nuo 2020-09-01)
SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
NUOTOLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
IT NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA
KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
UGDYMO TURINIO IR PROCESŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS