Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė – Ana Stankutė

Pagrindinė darbo forma – individualių, pogrupinių (2-4 mokiniai) ir grupinių (5-8 mokiniai) specialiųjų pamokų vedimas, kurių tikslas – padėti įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei korekcinis darbas su šiais mokiniais, atsižvelgiant į jų specialiuosiuos ugdymo(si) poreikius.

Specialusis pedagogas:

    • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
    • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) dėl pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo. Aptaria su tėvais mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikia informaciją apie planuojamą ugdymą, mokymosi pasiekimus.

Dėl konsultacijos rašykite:
el.paštu anastankute@gmail.com,
facebook‘e Ana Stankutė .
Skambinkite telefonu (telefono numerį gausite gimnazijos raštinėje).
Ateikite į kabinetą pertraukų metu.

Darbo laikas

  Specialiųjų pratybų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. I pusmetis