Karjeros ugdymas

KARJEROS KOORDINATORĖ – Eglė Radionova
217 kab.

El. pašto adresas: egle.marciute@gmail.com

2008 m. kovo mėn. 1d. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos profesinio informavimo taškas buvo akredituotas (akreditacijos pažymėjimo Nr. 1, išduotas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro).

2012 m. įsitraukta į projektą “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. (kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Karjeros paslaugos apima:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros planavimo pamokos – tai pamokos 10-12klasių mokiniams.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314
 • Ugdymo karjerai programa
 • Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Uždaviniai:
1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
6. Supažindinti su individualiu vidurinio ugdymo programos aprašu.
7. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
8. Padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo.
9. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
10. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymo karjerai programaNaudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba –jrd.lt
 • Informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą – egzaminai.lt
 • Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas – lamabpo.lt
 • Interneto svetainė-informacija studentams apie paskolas – vsf.lt
 • Informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas – studijos.lt

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai (egle.marciute@gmail.com)