Istorija

istorija

1596 metais Akmenėje buvo įkurta mokykla – bene seniausia visame Žemaičių krašte nuo Žagarės iki Vilkijos. Kukli parapijinė mokykla skelbė mokymo idėjos užuomazgą ne tik mažame Žemaitijos miestelyje. Su nuostaba skaičiuojame: tik 17 metų vėliau kaip įkurtas Vilniaus universitetas, ir tik metai po pirmosios lietuviškos knygos – M.Daukšos „Katekizmo“ – pasirodymo Lietuvoje. Unikalus XVI amžius. 1652 metais C.Bžotovskis ir V.Zielinskis mokyklai pavedė valaką žemės, o 1672 m. karalius užrašus patvirtino. XIX a. pradžioje Vilniaus universitetui priklausė 8 gubernijų mokyklos, viena iš jų buvo Akmenės parapijinė mokykla, kurią tikrindavo inspektoriai ir raportus pristatydavo universiteto rektoriui. Iš tų raportų liko tikslūs duomenys apie mokyklą lankiusių mokinių skaičių. 1804 metais Akmenėje mokėsi 20 berniukų ir 10 mergaičių, o 1810 m. – 60 berniukų ir 9 mergaitės. 1844 metais parapijinė mokykla pakeista į valdinę mokyklą. Caro valdžios ryžtas kuo greičiau surusinti mažąsias carines imperijos tautas ypač padidėjo po 1863 metų sukilimo numalšinimo. Juk tais pačiais metais išleistos „Laikinosios liaudies mokyklos taisyklės Šiaurės kraštui“. 1864 metais galutinai uždraudė iki to laiko veikusias parapijines mokyklas, kur buvo mokoma lietuviškai skaityti ir rašyti. Taip ir Akmenėje švietimo ugnelė tai prislopdavo, tai vėl atsigaudavo. Ir dabar Klykolių gatvėje yra išlikęs kiek pakeistas apmūrytas plytomis senasis mokyklos pastatas. Jame XIX a. mokėsi Akmenės vaikai. Per I pasaulinį karą mokykla nustojo veikusi, o 1918 m. vėl atsigavo. Nuo 1921 metų oficialiai vadinama Akmenės pradine mokykla. Čia mokėsi apie 40 mokinių. Dirbo mokytojos: Burbaitė, L.Veinbergaitė, Černiauskaitė. Pradinę mokyklą yra baigę trys broliai, garsūs medikai Šiurkai – Telesforas, Jonas ir Juozas.

1933 metais mokykla reorganizuota į dviejų komplektų pradinę mokyklą. Atskiros mokyklos klasės buvo išsibarsčiusios po visą miestelį. 1938 metais pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas, kuriame dabar yra dalis vidurinės mokyklos klasių. Po karo įsteigta progimnazija nuo 1948 metų turi vidurinės mokyklos teises.

1951 metais išleidžiama pirmoji laida -13 abiturientų. 1967 metais pastatytas 16 klasių priestatas. Prie jo augusį seną ąžuolą pavyko išsaugoti mokytojų O.Rušinaitės ir V.Rimkevičiaus dėka. Dabar šis ąžuolas yra lyg simboliškas mokyklos Gyvybės medis, po juo į Žaliąją salę susirenka visi mokiniai ir mokytojai sutikti pirmokų ir palydėti abiturientų. 1983 metais pastatytas antrasis 14 klasių priestatas su valgykla, sporto sale, mokomosiomis dirbtuvėmis, biblioteka. 1950 metais mokykloje mokėsi 281 mokinys. Vidurinę yra baigę 1848 abiturientai. Šį pavasarį išlydėsime 51 – osios laidos abiturientus. Pirmąją abiturientų laidą išleido direktorius Albinas Radvila, po jo mokyklai vadovavo Balys Balkevičius (nuo 1951 iki 1955), Kazimieras Pakeltis (nuo 1955 iki 1968), Eleonora Jasiulienė (nuo 1968 iki 1983), Jonas Dagilis ( nuo 1983 iki 2000) ir dabartinė direktorė Vilgermina Stonienė, direktoriaujanti nuo 2000 metų.

Nuo vidurinės mokyklos įsikūrimo mokykloje dirbo daug mokytojų, kurie nusipelnė pagarbos ir meilės. Ir sunkiu sovietmečiu mokytojai stengėsi dirbti gerai ir sąžiningai, mylėjo savo darbą ir vaikus. Akmenės mokykloje dega pažinimo šviesa, prasideda ilgas ir sunkus kelias į mokslą. Daugybės pavardžių iš anų senų laikų neįamžino istorija, bet įamžino asmenybes, prieš pusšimtį ir daugiau metų mokytojavusias ir baigusias Akmenės mokyklą. Iš čia po Lietuvą pasklido ne viena karta puikių specialistų, savo amato žinovų. Suvažiavę mokyklon, jie prisimena tuos mokytojus, kurie pramynė takus į gyvenimą…

Akmenės vidurinę mokyklą aukso medaliu baigė 10 abiturientų, o 12 buvo įteikti sidabro medaliai. Šiuo metu mokykloje mokosi apie 600 mokinių. Daugelis jų mokyklos vardą garsina rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose ir varžybose. Mokykloje dirba apie 60 mokytojų, kurie sėkmingai laiko kvalifikacijos egzaminus. Visų šių mokytojų dėka tarp mokinių ošia platus ir aukštas Pažinimo medis…