Istorija

Akmenės pradinė – vidurinė – gimnazija

1596 metais Akmenėje buvo įkurta mokykla – bene seniausia visame Žemaičių krašte nuo Žagarės iki Vilkijos. Kukli parapijinė mokykla skelbė mokymo idėjos užuomazgą ne tik mažame Žemaitijos miestelyje. Su nuostaba skaičiuojame XVI amžius faktus: tik 17 metų vėliau, negu įkurtas Vilniaus universitetas, ir tik metai po pirmosios lietuviškos knygos – M. Daukšos „Katekizmo“ – pasirodymo Lietuvoje.

1652 metais C. Bžostovskis ir V. Zielinskis mokyklai pavedė valaką žemės, o 1672 m. karalius užrašus patvirtino. XIX a. pradžioje Vilniaus universitetui priklausė 8 gubernijų mokyklos, viena iš jų buvo Akmenės parapijinė mokykla, kurią tikrindavo inspektoriai ir raportus pristatydavo universiteto rektoriui. Iš tų raportų liko tikslūs duomenys apie mokyklą lankiusių mokinių skaičių. 1804 metais Akmenėje mokėsi 20 berniukų ir 10 mergaičių, o 1810 m. – 60 berniukų ir 9 mergaitės. 1844 metais parapijinė mokykla pakeista į valdinę mokyklą. Caro valdžios ryžtas kuo greičiau surusinti mažąsias carines imperijos tautas ypač padidėjo po 1863 metų sukilimo numalšinimo. Juk tais pačiais metais išleistos „Laikinosios liaudies mokyklos taisyklės Šiaurės kraštui“. 1864 metais galutinai uždraudė iki to laiko veikusias parapijines mokyklas, kur buvo mokoma lietuviškai skaityti ir rašyti. Taip ir Akmenėje švietimo ugnelė tai prislopdavo, tai vėl atsigaudavo. Ir dabar Klykolių gatvėje yra išlikęs kiek pakeistas ir apmūrytas plytomis senasis mokyklos pastatas. Jame XIX a. mokėsi Akmenės vaikai.

Per I pasaulinį karą mokykla nustojo veikusi, o 1918 m. vėl atsigavo. Nuo 1921 metų oficialiai vadinama Akmenės pradine mokykla. Čia mokėsi apie 40 mokinių. Dirbo mokytojos: Burbaitė, L. Veinbergaitė, Černiauskaitė. Pradinę mokyklą yra baigę trys broliai, garsūs medikai Šiurkai – Telesforas, Jonas ir Juozas.

1933 metais mokykla reorganizuota į dviejų komplektų pradinę mokyklą. Atskiros mokyklos klasės buvo išsibarsčiusios po visą miestelį. 1938 metais pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas, kuriame dabar yra aktų ir šokių salės, muziejus ir dalis klasių. Senoji gimnazijos pastatų dalis yra kaip geriausia dovana Lietuvos nepriklausomybės 20-čio proga. Po karo įsteigta progimnazija nuo 1948 metų turi vidurinės mokyklos teises.

1951 metais išleidžiama pirmoji laida – 13  abiturientų. 1967 metais pastatytas 16 klasių priestatas. Prie jo augusį seną ąžuolą pavyko išsaugoti mokytojų Onos ir Augustinos Rušinaičių ir Vlado Rimkevičiaus dėka. Dabar šis ąžuolas yra ir simboliškas mokyklos Gyvybės medis, po juo į Žaliąją salę susirenka visi mokiniai ir mokytojai sutikti pirmokų ir palydėti abiturientų.

1983 metais pastatytas antrasis 14 klasių priestatas su valgykla, sporto sale, mokomosiomis dirbtuvėmis, biblioteka. Pirmąją abiturientų laidą išleido direktorius Albinas Radvila, po jo mokyklai vadovavo Balys Balkevičius (1951-1955), Kazimieras Pakeltis (1955- 1968), Eleonora Jasiulienė (1968-1983), Jonas Dagilis (1983-2000), Vilgermina Stonienė (2000 -2015), Narimantas Žalys (2015-2018), Asta Lipkinienė gimnazijai vadovauja nuo 2018 metų pavasario.

Akmenės vidurinę mokyklą aukso medaliu baigė 10 abiturientų: Regina Nagulevičiūtė (1968), Nijolė Garbaliauskaitė (1978), Angelė Radavičiūtė (1980), Dalia Savickytė (1982), Danutė Čiapaitė (1983), Vaiva Švažaitė (1984), Giedrius Mišeikis (1984), Lina Lizdenytė (1985), Eglė Jokubauskaitė (1988), Linas Švažas (1989), Jolanta Varnelytė (1991), Vilija Grubliauskaitė (1993);  12 abiturientų baigė sidabro medaliu: Kornelijus Vaišvila (1978), Kęstutis Liaugminas (1986), Giedrius Praspaliauskas (1987), Darius Liutkus (1988), Vaida Mikalauskytė (1989), Andželika Pilvinytė (1989), Evelina Fridrikaitė (1990), Žydrūnas Janušauskas (1990), Oskaras Dijokevičius (1992), Lina Paulikaitė (1992), Lina Adomaitytė (1993), Alma Petrauskaitė (1993); su pagyrimu baigė šie abiturientai: Dalia Kazlauskytė (1995), Vilda Rakauskaitė (1995), Romas Žakys (1997),  Tomas Daukantas (1998), Valdas Bogavičius (1998), Kristina Ulmytė (1999), Taurius Gulbinas (2003), Gediminas Reklaitis (2003), Inga Momkauskaitė (2004), Vaiva Rinkūnaitė (2004), Daiva Rugenytė (2004), Albertas Buta (2004), Živilė Pocevičiūtė (2004), Dovilė Saliamanaitė (2005), Šarūnė Mikalauskaitė (2006), Juta Gžimailaitė (2007), Masaitė Rimantė (2011), Mickutė Rūta (2011), Narščiūtė Indrė (2011), Rimkevičius Giedrius (2011).

Už brandos egzaminus šimtukus pelnė Vitoldas Vaičius (istorija, 2002, mokytoja Irena Jokubauskienė), Šarūnė Mikalauskaitė (lietuvių kalbos testas, 2006, mokytoja Jūratė Mikalauskienė), Valda Galminaitė (anglų kalba, 2015, mokytoja Dalia Kaziūnienė), Vilius Šiurkus (informacinės technologijos, 2018, mokytojas Artūras Matulevičius), Gvidas Doveika (anglų kalba, 2020, mokytoja Dalia Kaziūnienė).

2020 metų gimnazija turi šiuos padalinius: darželį ,,Gintarėlis“ ir Agluonos, Kivylių skyrius. Iš viso dirba 58 mokytojai, iš kurių Akmenės gimnazijoje  – 44, pusė jų – 22 yra buvę tos pačios mokyklos mokiniai,  o nuo 2020 metų rugsėjo gimnaziją lanko 353 mokiniai, iš jų 112 atvažiuoja iš tolimesnių vietovių. 2019/2020 m.m. baigėme nuotoliniu būdu dėl Covid-19 protrūkio, 69-osios laidos abiturientai atestatus atsiėmė rugpjūčio mėnesį dėl į vasarą nukeltų egzaminų, o 70-osios laidos abiturientai mokslo metus pasitiko klasėse. Nuo 2020 metų spalio mėnesio vėl mokoma(si) tiek klasikiniu, tiek ir nuotoliniu, mišriuoju būdu.

O Ąžuolas nesustodamas auga…