Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (apklausos) rezultatai (2020-05-15)

Apklausoje dalyvavo 58% 8-12 klasių mokinių, 46% tėvų ir 80% mokytojų.

Vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsak. Nr V-267, 2016 m kovo 29 d.) ir NŠA Akmenės rajono Akmenės gimnazijos veiklos rizikos vertinimo ataskaita 2019-12-12 Nr. A-11 buvo atlikta apklausa.

Pasirinktos šios temos ir jų rodikliai:

  1. Ugdymo(si) planavimas 2.1
  2. Vadovavimas mokymuisi 2.2
  3. Mokymosi patirtys 2.3
  4. Vertinimas ir įsivertinimas 2.4

Klausimynas parengtas naudojant IQES online Lietuva instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti.

Pagal apklausos rezultatus nustatyti tobulintini šie rodikliai:

1) 2.2.3. (Metodų įvairovė, stebėjimų, tyrimo, eksperimentų pritaikymas gyvenime)

2) 2.2.5. (Dalykinė integracija, pamokos kitose aplinkose, ugdymo proceso intensyvinimas, mokinio krūvio mažinimas) 

3) 2.3.4. (Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas atitinkantis mokinio gebėjimus)

Prie stipriųjų priskiriami šie rodikliai:

1) 2.3.5. (Gimnazijoje vyksta turtingas ir įvairiapusiškas gyvenimas, sudaromos galimybės dalyvauti ir tėvams)

2) 2.4.4. (Mokiniai skatinami siekti asmeninės pažangos, įsivertinti pasiekimus.)

3) 2.1.1. (Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių asmeninę, socialinę, kultūrinę patirtį)

Akmenės gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė