Biblioteka

 

Bibliotekos darbo laikas :

Pirmadieniais – ketvirtadieniais:  7.45 val –  16.00 val.
Penktadieniais : 7.45 val –  15.00 val.

Bibliotekoje dirba:  Vyr. bibliotekininkė   Romualda Augustinienė

El. paštas : romualda.augustiniene@gmail.com

STRUKTŪRA

2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ

Gimnazijos biblioteka – tai vieta, kurioje suteikiamos informacinės, ugdymo, ugdymosi paslaugos, leidžiančios įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokiniai, mokytojai ir specialistai čia gali plėtoti savo dalykinius ir kūrybinius gebėjimus. Tai vieta, kurioje saugiai jaučiasi visi bendruomenės nariai.

2017 metais bibliotekoje skaitė 399 skaitytojai, lankytojų skaičius – 7928, išduota literatūros – 2417 egz. Per metus gauta – 229 egz. naujų knygų  ir mokymo priemonių už 1813,48 eurus bei  485 egz., vadovėlių už 3659,14 eurus.

Knygų katalogavimui ir skaitytojų aptarnavimui naudojama mokyklų bibliotekų informacinė sistema „MOBIS“. Taip pat atliekamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo,  įrišimo ir laminavimo paslaugos.

Bendradarbiauta su  administracija, mokytojais, mokiniais, gimnazijos psichologe,  kitų mokyklų bibliotekininkėmis, leidyklomis. Bendradarbiaujant įvyko nemažai renginių:   tradicinė popietė pirmokams „Susipažink su biblioteka“, dirbtuvėlės „ Velykinių kiaušinių marginimas vašku“, Aktyviausių skaitytojų ir aktyviausiai skaičiusios klasės apdovanojimai, tradiciniai garsiniai skaitymai „ Po angelo sparnu“ ( kartu su tikybos mokytoja J.Žiliene ir psichologe R. Mokusiene). Kartu su psichologe R. Mokusiene mokėme ir mokėmės kūrybiškumo ir bendravimo – darėme knygelę mokytojai „“Knyga apie mane ir mano svajones“, „Atsinešk savo knygą ir pasidaryk skirtuką“ (Bibliotekų savaitės popietės), „Rašymo terapija“ (11-okams), „Kūryba man padeda pasirinkti“ ( Su rajono mokyklų bibliotekininkėmis). Gimnazijos finansinė parama ir bendravimas su leidykla „Tikra knyga“  davė puikų rezultatą – kūrybines Laimės lapės dirbtuves ir knygos „Laimė yra lapė“  pristatymą su iliustratore  Aušra Kiudulaite ir aktore Daiva Rudyte (visiems 1-4 kl. mokiniams). Vyko popietės su pailgintos dienos grupės mokiniais ir mokytoja J.Puzoniene.

Klasės valandėlėse atlikta anketinė apklausa apie knygas ir skaitymą. Rengtos teminės,  naujų knygų parodos. Vykdyta akcija „Knygų Kalėdos“. Vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros užsakymai aptarti su dalykų mokytojais. Dalyvauta posėdžiuose, pasitarimuose ir vykdyta kasdienė bibliotekinė veikla.

2018 M. VEIKLOS TIKSLAI

 1. Dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, būti aktyviu ir moderniu centru.
 2. Bendraujant ir bendradarbiaujant ugdyti nuolatinį poreikį naudotis biblioteka, skatinti skaitymą ir kūrybiškumą.

2018 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 1. Užtikrinti efektyvų ir kultūringą skaitytojų aptarnavimą.
 2. Tobulinti bibliotekos teikiamas paslaugas, naudojant šiuolaikines technologijas, MOBIS programą.
 3. Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais, atsakyti į užklausas.
 4. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai komplektuoti ir tvarkyti bibliotekos fondus, papildant ugdymo procesui reikalinga literatūra, naujausia grožine bei pažintine literatūra, vadovėliais.
 5. Vykdyti, inicijuoti projektus, renginius, akcijas, pamokas bendradarbiaujant kartu su įvairių dalykų mokytojais ir specialistais.
 6. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą, sudaryti sąlygas plėtoti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.
 7. Bibliotekos darbuotojo savišvieta, profesinis tobulinimasis, veiklos vykdymas.

PASLAUGOS

Nemokamai galima:

 • Skaityti knygas bibliotekoje ir pasiimti į namus;
 • Skaitykloje naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais, garso ir vaizdo dokumentais), kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, žaisloteka;
 • Mokytis savarankiškai, ruošti pamokas;
 • Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu;
 • Susipažinti ir naudotis informacijos paieškos šaltiniais;
 • Naudotis internetu;
 • Lankytis bibliotekos rengiamose parodose, renginiuose.

Mokamos:

Kopijavimas:

 • Nespalvotai A4 formato puslapis(1 kopija) – 0,04 ct (naudojant gimnazijos popierių)
 • Nespalvotai A4 formato puslapis (1 kopija) – 0.02 ct (naudojant kliento popierių)
 • Nespalvotai A3 formato puslapis – 0,06 ct (naudojant gimnazijos popierių)
 • Spalvotai A3 formato puslapis – 0,60 ct (naudojant gimnazijos popierių)

Spausdinimas spausdintuvais:

 • Nespalvotai A4 formato puslapis (1 kopija) – 0.03 ct
 • Spalvotai – A4 formato puslapis (1 kopija) – 0,30 ct
 • Spalvotai A3 formato puslapis – 0,60 ct

Dokumentų įrišimas spiraliniu būdu (plastikine spirale)
su viršeliu ir nugarėle:
iki 50 lapų  – 1.00 Eur
100 lapų – 2.00 Eur
200 lapų – 3.00 Eur

Dokumentų laminavimas:
A4 formatas (1 lapas) – 1.00 Eur