Veiklos programa

Darbo su tėvais veiklos programa 2017 – 2018 m. m.

Individualus darbas su mokiniais ir jų šeimos nariais

Tikslas – skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, siekiant kartu su šeima padėti įveikti vaiko ugdymosi ir socializacijos sunkumus;

 • skirti dėmesį atskiroms šeimoms, glaudžiau bendradarbiaujant su šeimomis, kurių vaikams kyla specifinių problemų (elgesio, mokymo(si\) ir pan.);
 • išsiaiškinti su šeimos nariais, kaip jie suvokia vaiko problemų reikšmingumą ir ryšį su vaiko statusu šeimoje, kokios realios pagalbos tikisi ir laukia iš klasės auklėtojos, ugdymosi įstaigos administracijos, mokytojų kolektyvo;
 • formuoti pozityvias nuostatas šeimos ir tėvų atžvilgiu, siekiant bendradarbiauti ir kurti pasitikėjimu grindžiamus santykius.

Bendradarbiavimas su tėvų grupe

Tikslas – kurti tėvų grupę, gebančią atstovauti savo vaikų klasės interesams.

Stiprinant ugdymo įstaigos ir tėvų bendradarbiavimą:

 • suteikiama teisė lankytis pamokose;
 • reguliariai informuojami tėvai apie vaiko pasiekimus;
 • kviečiami į gimnazijos, klasės renginius, atviras pamokas, kurių metu tėveliai gali stebėti ugdymo procesą ir susipažinti su individualiais vaiko pasiekimais;
 • organizuojami bendri formalūs ir neformalūs mokytojų ir tėvų susirinkimai;
 • tėvai įtraukiami į drausmės ir elgesio problemų sprendimo pasitarimus.

Laukiami rezultatai:

 • glaudus bendradarbiavimas su tėvais;
 • mokiniai ugdys(is) mokymosi mokytis kompetenciją;
 • ugdytiniai tobulins savarankiško darbo įgūdžius, iniciatyviai įsijungs į konkrečią veiklą ir prisiims atsakomybę už siektiną rezultatą
 • klasės mikroklimatas palankus mokymui(si), keičiasi mokinių tarpusavio santykiai.

Individualiai su tėvais bendraujama atvykus jiems į mokyklą, telefonu, internetu ar mokytojams
nuvykus į namus:

 • individualūs pokalbiai;
 • pastabos, žinutės internetiniame dienyne;
 • lankymas namuose;
 • šventės ir renginiai.

Tėvai skatinami aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime, kviečiami į organizuojamas šventes, renginius ir t.t. Iškilus ugdymo problemoms, nuolat kviečiami konsultuotis su klasės auklėtoja, dalykų mokytojais, administracija. Bet kada suteikiama galimybė lankytis pamokose.

 

2017 m. spalis

2017 m. lapkritis

2017 m. gruodis

2018 m. vasaris

2018 m. kovas